• 《ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ》ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ

 • ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ100 ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ

 • ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ

 • ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ

 • 2020 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ

  • ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ

  • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

  • ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ

  • ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ

  • ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢᠬᠲᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

  • 《5.1》 ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ

  • ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠶ᠎ᠠ

  • ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ

  • ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

  • ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ

   • ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ

   • ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ

   • ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ

   • 2020 ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ

   • ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ

    《中国蒙古语新闻网》版权所有 © 2008-2020    蒙ICP备10000005号    内蒙古日报传媒集团主办    内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司技术支持

    通信地址:呼和浩特市金桥开发区内蒙古日报社新闻大厦8楼     联系电话:0471-6659832    加入收藏

    违法和不良信息举报电话:0471-6659852       举报邮箱:tn@mgyxw.net

    请选用IE7+/Chrome/Firefox/Safari/Opera等浏览器访问本网站

    Copyright © www.mgyxw.net All Right Reserved.