• ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ

 • ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ

 • 2020 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ

 • ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ

 • 2020 ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ

 • ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

 • ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ

 • ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ

 • ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢᠬᠲᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ

 • 《5.1》 ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ

 • ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠶ᠎ᠠ

 • ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ

 • ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

 • ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ

 • ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ

   • ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ

   • ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ

   • 2020 ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ

   • ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ

   • ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ

   《中国蒙古语新闻网》版权所有 © 2008-2020    蒙ICP备10000005号    内蒙古日报传媒集团主办    内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司技术支持

   通信地址:呼和浩特市金桥开发区内蒙古日报社新闻大厦8楼     联系电话:0471-6659832    加入收藏

   违法和不良信息举报电话:0471-6659852       举报邮箱:tn@mgyxw.net

   请选用IE7+/Chrome/Firefox/Safari/Opera等浏览器访问本网站

   Copyright © www.mgyxw.net All Right Reserved.