ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ

更多...
ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠁
ᠮᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠢ
ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠮ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠡ ᠢ
ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ — ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ
ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ
ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ᠂
ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
 ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ
  ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ︽ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ︾

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ︾ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠯ

更多...

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ · ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ

更多...

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ · ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ

更多...

ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠢ

更多...

《中国蒙古语新闻网》版权所有 © 2008-2016    蒙ICP备10000005号    内蒙古日报传媒集团主办    内蒙古蒙科立软件股份有限公司技术支持

通信地址:呼和浩特市金桥开发区内蒙古日报社新闻大厦8楼     联系电话:0471-6659832    加入收藏

违法和不良信息举报电话:0471-6659762       举报邮箱:tn@mgyxw.net

请选用IE7+/Chrome/Firefox/Safari/Opera等浏览器访问本网站

Copyright © www.mgyxw.net All Right Reserved.